محافل هیأت رهروان سیدالشهداءg


ویژه برنامه لیالی قدر

1398/3/3
1440/9/18

  اعلام برنامه

۲۳:۰۰ الی ۲۴:۰۰) انجام اعمال شب نوزدهم
۲۴:۰۰ الی ۱:۰۰) سخنرانی و مراسم قرآن به سر توسط استاد خاتمی نژاد
۱:۰۰ الی ۲:۰۰) مداحی و سینه زنی توسط آقای قاسمی
۲:۰۰) پذیرایی

ادامه مطلب

ششمین محفل ماه مبارک رمضان

1398/2/31
1440/9/15

  اعلام برنامه

19:40 الی 19:43) جمع خوانی دعای فرج
19:43 الی 19:45) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
19:45 الی 20:24) سخنرانی استاد خاتمی نژاد

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه مبارک رمضان

1398/2/30
1440/9/14

  اعلام برنامه

19:40 الی 19:43) جمع خوانی دعای فرج
19:43 الی 19:45) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
19:45 الی 20:24) سخنرانی استاد خاتمی نژاد

ادامه مطلب

چهارمين محفل ماه مبارک رمضان

1398/2/24
1440/9/8

  اعلام برنامه

19:40 الی 19:43) جمع خوانی دعای فرج
19:43 الی 19:45) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
19:45 الی 20:15) سخنرانی استاد خاتمی نژاد

ادامه مطلب

سومين محفل ماه رمضان

1398/2/23
1440/9/7

  اعلام برنامه

19:40 الی 19:43) جمع خوانی دعای فرج
19:43 الی 19:45) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
19:45 الی 20:15) سخنرانی استاد خاتمی نژاد

ادامه مطلب

دومین محفل ماه مبارک رمضان

1398/2/17
1440/9/1

  اعلام برنامه

19:40 الی 19:43) جمع خوانی دعای فرج
19:43 الی 19:45) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
19:45 الی 20:15) سخنرانی استاد خاتمی نژاد

ادامه مطلب

اولین محفل ماه رمضان

1398/2/16
1440/9/1

  اعلام برنامه

19:30 الی 19:38) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم
19:40 الی 20:15) سخنرانی استاد خاتمی نژاد

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه شعبان

1398/2/9
1440/8/23

  اعلام برنامه

ساعت 20:16) اذان و اقامه
ساعت 20:21) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 20:45) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 20:48) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 20:57) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 21:27) پایان مراسم

ادامه مطلب

سومین محفل ماه شعبان

1398/2/2
1440/8/16

  اعلام برنامه

ساعت 20:01) اذان و اقامه
ساعت 20:07) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 20:30) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 20:33) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 20:40) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:45) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 21:25) پایان مراسم

ادامه مطلب

دومین محفل ماه شعبان

1398/1/26
1440/8/9

  اعلام برنامه

ساعت 20:01) اذان و اقامه
ساعت 20:07) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 20:30) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 20:33) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 20:40) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:45) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 21:25) پایان مراسم

ادامه مطلب

اولین محفل ماه شعبان

1398/1/19
1440/8/2

  اعلام برنامه

ساعت ۱9:55) اذان و اقامه
ساعت 20:00) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 20:25) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 20:30) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 20:35) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:45) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 21:30) پایان مراسم

ادامه مطلب

دومین محفل ماه رجب

1397/12/27
1440/7/11

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:32) اذان و اقامه
ساعت 18:42) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 19:11) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 19:21) جمع خوانی دعای فرج
ساعت ۱9:25) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:28) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:05) پایان مراسم

ادامه مطلب

اولین محفل ماه رجب

1397/12/20
1440/7/4

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:33) اذان و اقامه
ساعت 18:37) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 19:05) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:08) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت ۱9:15) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:20) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:05) پایان مراسم

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه جمادی الثانی

1397/12/13
1440/6/26

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:22) اذان و اقامه
ساعت 18:27) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:55) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:58) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت ۱9:04) پخش نماهنگ
ساعت ۱9:11) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:17) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:07) پایان مراسم

ادامه مطلب

سومین محفل ماه جمادی الثانی

1397/12/6
1440/6/19

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:22) اذان و اقامه
ساعت 18:27) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:55) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:58) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت ۱9:04) پخش نماهنگ
ساعت ۱9:11) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:17) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:07) پایان مراسم

ادامه مطلب

دومین محفل ماه جمادی الثانی

1397/11/29
1440/6/12

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:15) اذان و اقامه
ساعت 18:20) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:48) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:51) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت ۱۸:57) پخش نماهنگ
ساعت ۱9:01) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:10) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:00) پایان مراسم

ادامه مطلب

اولین محفل ماه جمادی الثانی

1397/11/22
1440/6/5

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:09) اذان و اقامه
ساعت 18:15) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:48) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت ۱۸:53) پخش نماهنگ
ساعت ۱۸:59) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:05) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 19:45) پایان مراسم

ادامه مطلب

سومین محفل ماه جمادی الاول

1397/11/17
1440/5/30

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:07) اذان و اقامه
ساعت 18:12) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:37) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم
ساعت ۱۸:42) جمع خوانی دعای فرج
ساعت ۱۸:47) پخش نماهنگ با موضوع فاطمیه
ساعت ۱۸:50) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:58) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت ۱۹:35) مداحی و سینه زنی
ساعت 20:19) پایان مراسم

ادامه مطلب

دومین محفل ماه جمادی الاول

1397/10/24
1440/5/7

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:43) اذان و اقامه
ساعت 17:50) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:20) تلاوت قرآن
ساعت ۱۸:25) جمع خوانی دعای فرج به همراه ترجمه
ساعت ۱۸:30) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:44) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت ۱۹:25) پايان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

ششمین محفل ماه ربیع الثانی

1397/10/17
1440/4/30

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:38) اذان و اقامه
ساعت 17:44) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:015) تلاوت قرآن
ساعت ۱۸:20) جمع خوانی دعای فرج به همراه ترجمه
ساعت ۱۸:29) پخش دو نماهنگ درباره کشتار مردم در مسجد گوهرشاد - فتنه 88
ساعت ۱۸:38) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:44) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت ۱۹:35) پايان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب